I FIT HOME VIETNAM (Sau đây gọi tắt là “Chúng tôi”), cam kết tiến hành bảo mật thông tin khách hàng thông qua việc quyết định chính sách, xây dựng cơ cấu bảo mật và nhận thức cho toàn thể nhân viên về tầm quan trọng của bảo mật thông tin cá nhân.

Quản lý thông tin cá nhân

Chúng tôi đưa ra những biện pháp cần thiết của việc duy trì hệ thống bảo mật, trang bị cơ chế quản lý, nâng cao nhận thức nhân viên đồng thời thực thi chính sách an toàn, quản lý cẩn trọng thông tin cá nhân nhằm lưu giữ thông tin khách hàng ở trạng thái mới và chính xác nhất, ngăn chặn truy cập trái phép; thất thoát; thiệt hại, thay đổi; rò rỉ.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của khách hàng lưu lại sẽ được công ty chúng tôi dùng để gửi mail và tài liệu nhằm liên lạc, hướng dẫn công việc và giải đáp câu hỏi.

Nghiêm cấm công bố, cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi quản lý phù hợp thông tin cá nhân của khách hàng và không công bố thông tin đó cho bên thứ ba, ngoại trừ những trường hợp sau:

・Có sự đồng ý của khách hàng.
・Cung cấp thông tin khách hàng cho đơn vị mà Chúng tôi ủy thác để thực hiện dịch vụ mà khách hàng yêu cầu.
・Trường hợp cần thiết cung cấp thông tin theo quy định của luật pháp.

Biện pháp an toàn thông tin cá nhân

Chúng tôi đề xuất toàn bộ các biện pháp bảo mật để bảo vệ an toàn và chính xác thông tin cá nhân.

Truy xuất thông tin cá nhân

Trường hợp khách hàng muốn truy xuất, chỉnh sửa, xóa bỏ thông tin cá nhân, Chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin khách hàng và tiến hành theo yêu cầu.

Tuân thủ quy định pháp luật và Thay đổi về chính sách

Chúng tôi luôn tuân thủ quy định và luật pháp Nhật Bản liên quan tới thông tin cá nhân khách hàng và nỗ lực cải thiện nội dung bảo mật cho phù hợp.

Thông tin liên hệ
Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ bạn về “Chính sách bảo mật” này. Nếu bạn có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ dưới đây.